Αρχική Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ Ανάλυση του συμβόλου της πίστεως

Ανάλυση του συμβόλου της πίστεως

0

Σύντοµη Ερµηνεία Του Συµβόλου Της
Πίστεως – Βασικά σηµεία

Το Σύµβολο της Πίστεως είναι µια
σύντοµη οµολογία της πίστης µας που αποτελείται από 12 άρθρα. Τα πρώτα 7
διατυπώθηκαν στην Πρώτη Οικουµενική Σύνοδο και τα υπόλοιπα 5 στην ∆εύτερη.

             Μας παρουσιάζει την πίστη σε Î�να Θεό Τριαδικό.
Η τριαδικότητα του Θεού φαίνεται όχι µόνο από την αναφορά των τριών προσώπων:
τον Πατέρα, τον Υιό και το Î�γιο Πνεύµα αλλά και από εκφράσεις που τονίζουν την
Θεότητα τους.

• Πιστεύω σε ένα Θεό, ο οποίος σαν
Πατέρας εξουσιάζει, συντηρεί και κυβερνά τα πάντα, γιατί Αυτός δηµιούργησε
ελεύθερα τον ουρανό και τη γη, δηλαδή τόσο τον ορατό και υλικό κόσµο όσο και
τον αόρατο και πνευµατικό.

• Πιστεύω και σε Î�να Κύριο, Ιησού
Χριστό ο οποίος είναι µονογενής Υιός του Θεού Πατέρα και ο οποίος γεννήθηκε απ’
Αυτόν προαιώνια. Είναι φως όπως και ο Πατέρας Του, Θεός αληθινός, γιατί
γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. ∆εν είναι δηλαδή δηµιούργηµα ή κτίσµα Του όπως
πίστευαν κάποιοι αιρετικοί, αλλά είναι της ίδιας θείας ουσίας (οµοούσιος) µε
τον Πατέρα και δι’ Αυτού (του Υιού) δηµιουργήθηκαν τα πάντα.

• Πιστεύω και στο Î�γιο Πνεύµα, το
(Κύριον) οποίο έχει κυριότητα και εξουσία, ζωοποιεί ολόκληρη την κτίση και
εκπορεύεται από µόνο τον Πατέρα. Επειδή δε είναι οµοούσιο µε τον Πατέρα και τον
Υιό, συµπροσκυνείται και συνδοξάζεται µε αυτούς ισότιµα.

Το Σύµβολο της Πίστεως αφιερώνει το
µεγαλύτερο µέρος του στο βÎ� πρόσωπο, του Υιού και Λόγου του Θεού, γιατί
αµφισβητήθηκε περισσότερο από τις κάθε λογής αιρέσεις. Î�τσι εκτός από τη
Θεότητά Του προβάλλεται ισόρροπα και η ανθρώπινη φύση Του (Θεάνθρωπος).  Î�λαβε σάρκα όµοια µε τη δική µας (σαρκωθέντα)
από την Παρθένο Μαρία και το Î�γιο Πνεύµα. ∆ηλαδή έγινε άνθρωπος
(ενανθρωπίσαντα), σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή, όµοιος κατά πάντα µε εµάς
εκτός της αµαρτία.

Για χάρη µας σταυρώθηκε, έπαθε και
τάφηκε σαν άνθρωπος, όταν ρωµαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν Ο Πόντιος Πιλάτος
(26-36 µ. Χ.).

 Το Σύµβολο της Πίστεως µας περιγράφει ακόµα το
σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του κόσµου. Αυτά που έγιναν και αυτά που
πρόκειται να γίνουν (υποσχέσεις) στο µέλλον. Î�φησε την ουράνια δόξα Του και
κατέβηκε από τους ουρανούς για τη σωτηρία µας (Τον δι ηµάς τους ανθρώπους και
δια την ηµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών) σταυρώθηκε για εµάς και
έπαθε και τάφηκε για να καταργήσει τη δύναµη του θανάτου µε την ανάστασή Του
(σταυρωθέντα τε υπέρ ηµών και παθόντα και ταφέντα … και αναστάντα).

 Με τον τρόπο αυτό απέδειξε πλήρως την Θεότητά
Του και ολοκλήρωσε τη σωτηρία µας, αφού κατέλυσε το κράτος της αµαρτίας και του
θανάτου για εκείνους που αληθινά πιστεύουν σ’ Αυτόν.

 Μετά την ανάστασή Του ανέβηκε ξανά µε τη
δύναµή Του στον ουρανό µε την ψυχή και το ένδοξο σώµα Του και κάθισε στα δεξιά
του Θεού Πατέρα. Από τη θέση αυτή καλεί και προσελκύει µε το Î�γιο Πνεύµα Του
και την Εκκλησία Του όλους τους ανθρώπους στη σωτηρία.

Υποσχέθηκε ότι θα έρθει για δεύτερη
φορά στον κόσµο µε δόξα, σε χρόνο που µόνο ο

Θεός γνωρίζει. Η παρουσία Του θα σηµάνει το χωρισµό (κρίση)
των ανθρώπων. Με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρώσει τη Βασιλεία του Θεού που άρχισε
κατά την πρώτη ταπεινή παρουσία Του, και η οποία Βασιλεία θα είναι χωρίς τέλος.

Αναµένεται ακόµα από τους πιστούς η
κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Τότε κάθε σώµα που θα αναστηθεί θα ενωθεί µε
την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει µε τη ∆ευτέρα Παρουσία του
Κυρίου. Μετά την Ανάσταση και την τελική κρίση του κόσµου από τον Χριστό, οι
πιστοί του αναµένεται να αξιωθούν από το Θεό να απολαύσουν τη µέλλουσα αιώνια
ζωή µαζί µε τους αγίους αγγέλους και τους δικαίους.

            Στο Σύµβολο της Πίστεως οµολογείται
τέλος η πίστη στην Εκκλησία η οποία είναι Μία, γιατί Μία είναι η κεφαλή της, ο
Χριστός, ένα το Î�γιο Πνεύµα που την ζωοποιεί και µία η πίστη των µελών της.
Αγία, γιατί άγιος είναι ο ιδρυτής της και ενωµένη µαζί Του αγιάζεται και αυτή.
Καθολική γιατί περιέχει όλη την αλήθεια µέσα της, γιατί επεκτείνεται σ’ όλο τον
κόσµο και επιθυµεί να συµπεριλάβει στους κόλπους της όλα τα έθνη και τους λαούς.
Αποστολική γιατί κρατάει ακέραιη και ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων,
καθοδηγούµενη από το Î�γιο Πνεύµα.

Παρατήρηση: Σύµφωνα µε τη σηµασία της
λέξης καθολική είναι λάθος να ονοµάζουµε τη ∆υτική Εκκλησία ως Καθολική
Εκκλησία. Σωστό είναι να λέγεται Ρωµαιοκαθολική, ∆υτική ή και Παπική.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here